Organisatie:
HARA vzw

Ondernemingsnr:
BE 0452.302.684

Deze VZW is niet BTW-plichtig omdat het doel ervan levensbeschouwelijk is, nl. mensen helpen om stilte en rust te vinden in hun leven en zich daardoor beter te kunnen inzetten in het maatschappelijk leven. En omdat de jaarlijkse omzet beperkt is en niet-commercieel.

Secretariaat en individuele sessies:
Jozef van Gansenstraat 21, 2170 Merksem

Email: paul@ivim.org voor inschrijvingen, vragen of feedback aan Paul
mira@ivim.org voor vragen of feedback aan Mira
GSM Paul: 0474/35.90.04
GSM Mira: 0474/26.46.85
BIC: AXABBE22
IBAN: BE49  7512  0184  0771

Wegbeschrijving secretariaat:
Vanaf de Antwerpse Ring neem je de afrit Deurne (aan het Sportpaleis). Beneden rijd je rechtdoor, de brug over en nog links-rechtdoor tot aan de Bredabaan, welke je rechts oprijdt. Op de Bredabaan blijf je rechtdoor rijden tot je op het Victor Roosensplein komt. Aan de lichten op ‘t einde van dit plein rijd je links de Du Chastellei in en daar direct rechts, de verkeersdrempel over naar de zone 30km. Je rijdt door tot het Boerekrijgplein en slaat daar linksaf. Je komt vanzelf in de Jozef Van Gansenstraat. Op het einde links is nr 21 waar je hartelijk welkom bent.

Privacy beleid

Algemeen
Als VZW HARA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wij hechten veel waarde aan uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens.
Met deze privacyverklaring willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen het nodige om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. VZW HARA houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande gegevens:

paul@ivim.org

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door VZW HARA verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden : voor het versturen van algemene informatie naar huidige of vroegere studenten van VZW HARA en andere geïnteresseerden via e-mail (gerechtvaardigd belang)

Welke gegevens kunnen we vragen en bewaren
Algemene identiteitsgegevens : naam, voornaam, telefoonnummer, email
Deze gegevens worden schriftelijk verkregen bij uw inschrijving voor een workshop, of bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief via de website.
We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen werden.

Wie verwerkt deze gegevens
De gegevens die u aan ons geeft worden enkel verwerkt door VZW HARA. Wij geven geen gegevens door aan andere organisaties of aan derden.

Gegevens van minderjarigen
Wij verwerken persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar alleen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

VZW HARA bewaart persoonsgegevens gedurende onbeperkte periode, de leden kunnen zich zelf uitschrijven via reply op mails en nieuwsbrieven.

Hoe beveiligen wij de gegevens
Persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde computersystemen.
Deze worden steeds geback-upt om te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht op inzage, kopie en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. (In dat geval kunt u evenwel geen mails van ons ontvangen).
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
VZW HARA kan haar privacy verklaring wijzigen.
Van deze wijziging zullen we steeds een aankondiging doen op onze website.